Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob OpenWise Solutions s.r.o.

Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 19. 10. 2022.

Zpracování osobních údajů z webových formulářů

V souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o V souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), přijímá Uživatel odesláním poptávkových a kontaktních formulářů, které na tomto webu vyplnil, způsob zpracování osobních údajů (kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa), konkrétně, aby Provozovatel zpracovával jím ve formuláři poskytnuté osobní údaje za účelem přímé nabídky poptávaného zboží/služeb nebo autorizované odpovědi na jeho dotaz nebo za účelem poptávky pracovní pozice a dále tím prohlašuje, že si je plně vědom toho, že takovéto poskytnutí těchto údajů je dobrovolné (o své vlastní vůli). Provozovatel dále prohlašuje, že tyto údaje použije výlučně jen pro své potřeby a účely, ke kterým se vyplněný formulář váže a k tomu, co si v něm sám Uživatel vyžádal nebo odsouhlasil.

Osobní údaje, které zpracováváme

Všichni pracovníci společnosti OpenWise, s.r.o. se zavazují nakládat s osobními údaji dle právních předpisů a ustanovení ČR (zákon č. 110/2019 Sb., č. 480/2004 Sb.) a dle nařízení EU (EU 2016/679 – Naše společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů:

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Naše společnost může v rámci realizace obchodních a projektových zakázek vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům, smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány manuálně i automatizovaně, nicméně při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Zpracování osobních údajů mohou pro nás realizovat pouze prověření zpracovatelé či další zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu, který ale musí garantovat srovnatelné organizačně-technické zabezpečení osobních údajů, které je nastaveno v naší společnosti.

V případě, kdy jsou do zpracování osobních údajů zapojeni zpracovatelé či další zpracovatelé jsou tito povinni používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto osobní údaje předávat bez souhlasu naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, dalším subjektům. 

Kategorie zpracovatele (Činnost):

Vaše osobní údaje mohou být předány také třetím subjektům, které jsou oprávněni získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány. 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob zpracovává společnost pouze po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely jejich zpracování, není-li ji doba zpracování uložena zákonem. Odpovědné osoby pověřené společností průběžně posuzují, zda potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel nadále trvá. Zjistí-li společnost, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikviduje.

Interně společnost, ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů, vyhodnotila obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů. Po jejím uplynutí společnost zvlášť pečlivě posuzuje potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V této souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

Cookies a další zpracování v digitálním prostředí

Na webových stránkách naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda nám svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookie bota“, který se zobrazuje na příslušné webové stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies. 

Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média a analýzy. Partneři tyto údaje mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou. 

Kontakt

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy gdpr@openwise.cz. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Kontaktní údaje správce jsou následující – adresa elektronické pošty gdpr@openwise.cz.